Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) oraz postanowieniami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 roku, poz., 1000) jako Administrator Państwa danych osobowych pozyskanych w związku z prowadzoną działalnością, przedstawiamy podstawowe informacje dotyczących gromadzenia i przetwarzania danych:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest właściciel witryny domowehistorie.pl. Z Administratorem mogą się Państwo skontaktować się poprzez adres e-mail: moje@domowehistorie.pl
 2. Państwa dane osobowe obejmują następujące kategorie danych:
 • Komentarze – po zamieszczeniu komentarza, przetwarzamy Państwa adres IP, adres e-mail oraz podpis (nick) użyty w komentarzu.Dane są przechowywane bezterminowo i nie są wykorzystywane w celach marketingowych.
 1. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania witryny domowehistorie.pl
 2. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym (np. Prokuratura, Policja, Urząd Skarbowy, Prezes Urzędu Kontroli Danych Osobowych, sądy powszechne) – w przypadku wystąpienia o ich udostępnienie;
 3. Nasza strona nie przekazuje Państwa danych osobowych poza granice Unii Europejskiej.
 4. Państwa dane nie są poddane profilowaniu.
 5. Informujemy Państwa o przysługujących prawach:
 6. Prawo dostępu do danych – uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz kopii danych;
 7. Prawo do sprostowania danych – czyli poprawienie danych osobowych o ile są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się;
 8. Prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych tzw. „prawo do bycia zapomnianym”, – czyli do usunięcia danych o ile nie istnieją przeszkody natury prawnej;
 9. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania;
 10. Prawo do przenoszenia danyc – czyli uzyskania swoich danych osobowych, które zostały przekazane lub wskazania innego administratora, któremu mamy przekazać dane, o ile będzie to technicznie możliwe.
 11. Mają Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, o ile nie będą istniały prawnie uzasadnione przeszkody. Zgodę mogą Państwo odwołać, poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail: moje@domowehistorie.pl
 12. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Kontroli Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy RODO oraz innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Pragniemy zapewnić, że zespół domowehistorie.pl dokłada wszelkich starań, aby Państwa dane osobowe zabezpieczyć przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczenie, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem i wykorzystaniem. W tym celu wdrożono odpowiednie środki fizycznej, organizacyjnej i technicznej ochrony danych osobowych.